Disclaimer

De disclaimer
Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met deze Disclaimer. Als u hier niet mee akkoord gaat, mag u deze website niet gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk beëindigen.

Gebruik van inhoud
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website of een gedeelte van deze inhoud te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. Advies aan Van der Werff controlling – 2019 Vertrouwelijk

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid
Deze website bevat slechts algemene informatie. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als een professioneel advies. Voordat u beslissingen maakt of stappen neemt die van invloed kunnen zijn op uw financiën of bedrijf, dient u een bevoegd professioneel adviseur te raadplegen.

Wij geven geen garantie dat deze website veilig, vrij van virussen en fouten of kwaadwillende codes is. Wij doen uitdrukkelijk afstand van alle impliciete garanties, waaronder garanties omtrent eigendomsrechten, verhandelbaarheid, afwezigheid van inbreuken, geschiktheid voor bepaalde doeleinden, beveiliging en nauwkeurigheid.

Het gebruik van deze website is op eigen risico en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (indirecte) schade, gevolgschade of schadevergoeding, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad, of op andere gronden in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van deze website, zelfs indien wij wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid tot bedoelde schade.

De links op deze website kunnen leiden naar websites, bronnen, of tools die niet door ons worden beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Wij doen geen expliciete of impliciete uitspraken en geven geen expliciete of impliciete garanties omtrent die websites, bronnen en/of tools. Links naar websites, bronnen of tools betekenen niet dat wij deze of de inhoud daarvan onderschrijven.

Bovengenoemde disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voor zover wettelijk is toegestaan, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad of op andere gronden