fbpx
Welke rechtsvorm moet ik kiezen?

Welke rechtsvorm moet ik kiezen?


De rechtsvorm van een bedrijf kan je vergelijken met het geslacht van een mens. Net als mensen, hebben bedrijven ook verschillende vormen.

In dit artikel ga ik uitleggen welke rechtsvormen er bestaan en welke voor- en nadelen de eenmanszaak, de vennootschap onder firma en de maatschap hebben.

De eenmanszaak

Wat zijn de kenmerken van een eenmanszaak?

Een eenmanszaak is, zoals de naam al aangeeft een onderneming met één eigenaar, dit wil niet zeggen dat er maar een persoon werkt. Het gaat namelijk om het aantal eigenaren van de onderneming.

Deze onderneming heeft geen rechtspersoonlijkheid en dus is er juridisch gezien geen verschil tussen je privé- en ondernemingsvermogen.

Wat zijn de voordelen van een eenmanszaak?

Een voordeel aan een eenmanszaak is dat deze eenvoudig is op te richten. Het is niet nodig om de statuten (grondregels) ter oprichting op te laten maken bij de notaris.

Een tweede voordeel is dat je als enige eigenaar niet hoeft te overleggen voor je een beslissing neemt. Daarnaast heb je als eigenaar van een eenmanszaak ook recht op verschillende aftrekposten. Hieronder een overzicht.

  1. zelfstandigenaftrek
  2. startersaftrek
  3. MKB-winstvrijstelling

Let op: alleen als je ook aangemerkt wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Andries van der Werff

Wat zijn de nadelen van een eenmanszaak?

Er kleven ook nadelen aan een eenmanszaak. Voor het krijgen van een lening om de bedrijfsactiviteiten te financieren kan alleen de eigenaar garant staan, waardoor de voorwaarden van een lening vaak minder gunstig uitvallen.

Daarnaast bouw je als zelfstandige geen pensioen op en ben je zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van je verzekeringen. Deze zaken worden nog wel eens over het hoofd gezien, aangezien je dit automatisch hebt als je in loondienst werkt.

Tot slot kleeft er ook een nadeel aan het feit dat een eenmanszaak geen rechtspersoonlijkheid heeft. Hierdoor ben je als eigenaar hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de eenmanszaak.

Ben je ook ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Zoals ik in een eerder artikel is genoemd, zijn er bepaalde eisen waaraan je moet voldoen voordat de Belastingdienst je ziet als ondernemer. Als je daar niet aan voldoet, ziet de Belastingdienst je niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Let op: als je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, kun je nog wel ondernemer voor de btw zijn.

De Btw-aangifte bij een eenmanszaak

Als eigenaar van de eenmanszaak ben je verantwoordelijk om minimaal eenmaal per jaar een btw-aangifte in te vullen.

De Vennootschap onder Firma (VOF)

Wat zijn de kenmerken van een Vennootschap onder Firma?

De VOF is in grote lijnen te vergelijken met een eenmanszaak. Het voornaamste verschil is dat er meerdere eigenaren zijn. Ook een VOF heeft geen rechtspersoonlijkheid en dus is er juridisch gezien geen verschil tussen het privévermogen en het ondernemingsvermogen van de vennoten. Iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de eventuele schulden. Aangezien de vennootschap een samenwerkingsverband is, is het belangrijk om de gemaakte afspraken vast te leggen. Dit wordt vaak in een vennootschapscontract vastgelegd.

Wat zijn de voordelen van een VOF?

Het oprichten van een VOF is redelijk eenvoudig, aangezien de oprichters niet langs de notaris moeten.

Doordat er meerdere eigenaren zijn, is het vaak makkelijker om een lening te krijgen. Alle eigenaren staan namelijk garant.

In een VOF wordt iedere vennoot gezien als ondernemer, indien je aan de voorwaarden voldoet. Hierdoor heeft iedere vennoot recht op de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Wat zijn de nadelen?

Als vennoot in een VOF ben je ook een zelfstandige en bouw je geen pensioen op en ben je zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van je verzekeringen.

Tot slot kleeft er ook een nadeel aan het feit dat een VOF geen rechtspersoonlijkheid heeft. Hierdoor ben je als eigenaar hoofdelijk aansprakelijk voor de eventuele schulden van de vennootschap.

Hoe werkt de aangifte van de inkomstenbelastingaangifte bij de Vennootschap onder Firma?

Indien de vennoten ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting zijn ze ieder ondernemer en dienen ze ieder de winst op te nemen daarin.

Hoe werkt de Btw-aangifte bij een Vennootschap onder Firma?

Voor de btw-aangifte wordt de vennootschap gezien als ondernemer en dient er dus eenmaal per jaar voor de vennootschap btw-aangifte gedaan te worden.

Tot slot is het ook nog van belang om te weten dat er ook een uitzondering is waarin een vennoot geen ondernemer kan zijn.

Dit is het geval als er sprake is van een vennootschap tussen twee mensen in een huwelijk en dat het hierbij gaat om een samenwerking die zonder de persoonlijke relatie niet tot stand zou zijn gekomen.

Indien in dit samenwerkingsverband een van de partners ondersteunende taken verricht en niet als volledige vennoot kan worden gezien tellen de uren niet mee voor het urencriterium en kan deze vennoot dus niet gebruikmaken van de verschillen aftrekposten.

De Maatschap    

Wat zijn de kenmerken van een Maatschap?

Een maatschap is een samenwerkingsverband waarin je samen met je partners een beroep uitoefent. Een voorbeeld hiervan is dat verschillende agrariërs samenwerken in een maatschapsverband.

Mijn ouders hebben bijvoorbeeld een boerderij, hun rechtsvorm is ook een maatschap.

Hierbij brengt iedere partner iets in, dit hoeft niet per se kapitaal te zijn. Het kan ook arbeid of goederen betreffen. De partners in de maatschappen zijn grotendeels gelijkwaardig en werken ook op deze wijze samen.

Aangezien ook de maatschap een samenwerkingsverband is, is het belangrijk om de gemaakte afspraken vast te leggen. Dit wordt vaak in een maatschapscontract vastgelegd.

Hierin staan zaken als de inbreng, de winstverdeling en de bevoegdheden. Het laatste punt zal later nog terugkomen.

Wat zijn de voordelen van een maatschap?

Het oprichten van een maatschap is even makkelijk als een eenmanszaak of VOF, omdat de notaris niet nodig is om het officieel te maken.

In een maatschap wordt iedere vennoot gezien als ondernemer, indien je aan de voorwaarden voldoet. Waardoor iedere vennoot recht heeft op de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Je bent niet alleen verantwoordelijk voor het verschaffen van kapitaal. In tegenstelling tot de eenmanszaak ben je slechts deels hoofdelijk aansprakelijk.

Wat zijn de nadelen van een maatschap?

Ook als maat in een maatschap ben je een zelfstandige en bouw je geen pensioen op en ben je zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van je verzekeringen.

Daarnaast is het ook een samenwerkingsverband waarbij de afspraken in het maatschapscontract bindend zijn.

Vergeleken met de eenmanszaak gaat dit ten koste van flexibiliteit en kan het dus als nadeel worden gezien. Als de samenwerking goed verloopt hoeft dit geen nadeel te zijn.

Ook ben je als maat in een maatschap deels hoofdelijk aansprakelijk, Hierover vertel ik in de volgende alinea meer.

De aansprakelijkheid bij een maatschap

Aangezien de aansprakelijkheid bij de maatschap niet zo duidelijk is als bij de eenmanszaak en de VOF besteed ik hier nog wat extra aandacht aan.

Ten eerste de verplichtingen die aan worden gegaan in de maatschap. In principe is slechts de maat die de verplichting aangaat aansprakelijk voor deze verplichting.

Hier zijn echter twee uitzonderingen op;

  1. een maat heeft in het maatschapscontract de bevoegdheid gekregen om in de naam van andere maten verplichtingen aan te gaan
  2. de maten sluiten gezamenlijk een transactie af. Indien er sprake is van schade kan de maat die verantwoordelijk en dus aansprakelijk is voor het afsluiten van deze verplichting hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade.

Voor schulden zijn alle maten in de maatschap voor een gelijk deel hoofdelijk aansprakelijk, als de schuld niet op het ondernemingsvermogen verhaald kan worden zal de schuldeiser de schuld verhalen op het privévermogen van de maten.

Hoe werkt de aangifte inkomstenbelasting bij een maatschap?

Indien de maten ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting zijn ze ieder ondernemer en dienen ze ieder de winst op te nemen in de aangifte van de inkomstenbelasting.

Hoe werkt de btw-aangifte voor een maatschap?

Voor de btw-aangifte wordt de maatschap gezien als ondernemer en dient er dus eenmaal, voor de maatschap als geheel, btw-aangifte gedaan te worden.

Voordelen voor ondernemers voor de inkomstenbelasting

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en je voldoet aan het zogenaamde ‘urencriterium’ dan heb je ook recht op ondernemersaftrekposten. Dit is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de winst die je maakt. 

Het urencriterium betekent dat je als ondernemer minimaal 1225 uur aan je onderneming besteedt. Daarom is het van belang dit goed bij te houden. 

Als je dus ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en voldoet aan het urencriterium heb je recht op bepaalde aftrekposten, hierdoor hoef je dus over een lager bedrag belasting te betalen. Voor een eenmanszaak zijn de volgende twee aftrekposten de belangrijkste.

De zelfstandigenaftrek:

De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat van je winst wordt afgetrokken, in 2018 is de zelfstandigenaftrek 7280 euro. Dit betekent dat maximaal dit bedrag van de winst mag worden afgetrokken.

De zelfstandigenaftrek kan echter niet hoger zijn dan je winst, maar het bedrag dat over blijft kan je wel gebruiken voor de komende 9 jaar.

Als je bijvoorbeeld 5280 euro winst maakt dan kun je maximaal 5280 euro van de winst aftrekken door middel van de zelfstandigenaftrek. De 2000 euro die overblijft kan in een van de komende 9 jaar worden gebruikt.

De winst in een van de komende 9 jaar moet dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek. Je mag namelijk nooit meer aftrekken dan je winst,

Maar dit geldt niet als je in aanmerking komt voor de startersaftrek die ik in het volgende punt benoem. Dan geldt deze zogenaamde beperking niet.

De Startersaftrek;

De startersaftrek is een extra zelfstandigenaftrek. Ook de startersaftrek is een vast bedrag. In 2018 was dit 2123 euro. Aan de startersaftrek is wel een extra eis verbonden.

Je moet in de afgelopen 5 kalenderjaren geen ondernemer zijn geweest.

Als je voldoet aan de eisen die bij de zelfstandigenaftrek genoemd zijn, heb je dus in totaal recht op een aftrek van € 9403. Deze aftrekpost mag hoger zijn dan de winst die het afgelopen jaar behaald is.

MKB-winstvrijstelling:

De MKB-winstvrijstelling is een aftrek van de winst als je door de belastingdienst als ondernemer wordt gezien. Voor de MKB-winstvrijstelling hoef je niet te voldoen aan het ‘urencriterium’. Deze winstvrijstelling is in 2018 een percentage van 14%.

Dit betekent dat een percentage van 14% van je winst niet wordt belast. Deze winstvrijstelling kan worden toegepast na aftrek van de twee bovengenoemde aftrekposten.

Bronnen:


Picture of Andries van der Werff
Andries van der Werff
Ik help online ondernemers om meer geld te verdienen en minder belasting te betalen. Hé, Ik ben Andries van der Werff en ik heb de opleiding tot belastinginspecteur voor alle zeven belastingrechten gedaan en weet precies waar jij op moet letten als jij te maken hebt met de Belastingdienst. Andries van der Werff - Fiscaal Adviseur

Download ze hier

Plaats een reactie

Gratis tips

Leer Hoe Je Als Ondernemer Gemakkelijk Geld Kunt Besparen d.m.v. belastingvoordelen